JU Gimnazija Živinice

Click here to edit subtitle

Posljednje novosti

Posljednje fotografije

JU Gimnazija ŽŽivinice

Novi clanovi

Prijava

Naslovna

O skoli:

JU Gimnazija Zivinice je osnovana 1964. godine od tada?nje op?inske vlasti u prostorijama starog djela i Osnovne ?kole. Kasnije je premje?tena u prostor iza dana?nje zgrade Op?ine, a 1978. godine izgradnjom novog ?kolskog centra nastavila je sa radom u prostoru u kojem je i sada. Uspostavom usmjerenog obrazovanja po?etkom osamdesetih, ukidaju se gimnazije a odmah nakon rata, 1996. godine formiraju se dva odjeljenja gimnazije u sklopu Mje?ovite srednje ?kole u ?ivinicama. 2004 godine gimnazija se registruje kao samostalna ?kola. Od 1996. pa do ove godine redovito se upisuje po ?etiri razreda gimnazije, a upis ve?eg broja odjeljenja je ograni?en prostorom koji koriste dvije ?kole: JU Gimnazija ?ivinice i JU MS? ?ivinice.

Gdje smo dobri: 

- Kao rijetko koja ?kola u okru?enju imamo potpuno stru?an kadar u svim podru?jima nastave
- Uspjesi u?enika na takmi?enjima
- Na dr?avnom nivou, jedna smo od 10 ?kola koje u?estvuju u izradi svih strate?kih odluka vezanih za reformu obrazovanja u BiH
- Me?uprvim smo ?kolama koje su formirale vije?e roditelja i vije?e u?enika kao dva neovisna tijela koja aktivno u?estvuju u radu i politici ?kole u smislu na?ina pobolj?anja rada svih uposlenih.

Nova ?kolska zgrada:

Nova ?kolska zgrada  spremna je za nastavu od 1. oktobra 2010. Sve?anim otvaranjem  1. oktobra Gimnazija ?ivinice dobila je novu  zgradu koja je izgra?ena naj savremenijom ?kolskom arhitekturom u periodu od 2006. do 2010. godine. U ovu ?kolsku zgradu do sada je potro?eno oko 1 milion KM. Sve?ano otvaranje nove zgrade Gimnazije u?i ?e u historiju kao jako va?an dan za sve zaposlenike i u?enike ove ?kole. Akademija je zaista pro?la sa velikom rado??u svih prisutnih koji su imali priliku obi?i ?kolu. Novu ?kolsku zgradu je otvorila ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport TK Mirzeta Had?i?-Suljki?. Novi objekat ima predvi?ena kompjuterska mjesta za svaku u?ionicu, sa prate?om telekomunikacijskom opremom za internet, lokalnu mre?u kompjutera, te savremeno opremljene kabinete i laboratorije za kvalitetan nastavni rad. 

Za?to Gimnazija!

Gimnazija se nebrojeno puta pokazala kao najbolji izbor za one u?enike koji planiraju studirati bilo koji fakultet. Jasna usmjerenja za u?enike osmog razreda su veoma rijetka, a iz gimnazije mo?e na bilo koji fakultet, ?esto, sa puno boljim rezultatima od drugih srednjih ?kola. Generacija u?enika koja je gimnaziju zavr?ila 2001, 2002... godine ima ve? asistente, magistre  (Dino Sejdinovi?-najbolji student  na matematici u Sarajevu-zavrsio za tri godine fakultet, Arnel Husi?-zlatni student elektrotehnike, Milana Marjanovi?, zlatni student  medicine, Sandra Mili?, zlatni student na Matematici).  ?Gimnazija ?ivinice ima bogatu tradiciju i uspjehe njenih u?enika nakon zavr?enih studija. Skoro cijela generacija 2002 je zavr?ila studij.


 

Rezultati u?enika postignuti na takmi?enju u ?kolskoj 2013/2014 godini

1.Op?insko takmi?enje iz njema?kog jezika

Doma?in Op?inskog takmi?enja iz njema?kog jezika bila je JU Gimnazija ?ivinice, a u?estvovali su sljede?i u?enici:

Nivo A2: Deli? Damir i Ahmetovi? Semir

      Nivo B2: ?asurovi? Ajla i Pari? Nevres

      Nivo C1: Halil?evi? Samir i Ibrahimovi? Amra

 

Na Kantonalno takmi?enje plasirali su se sljede?i u?enici:

Nivo A2: Deli? Damir

      Nivo B2: ?asurovi? Ajla

      Nivo C1: Halil?evi? Samir

2.Op?insko takmi?enje iz Civitasa ?Projekat gra?anin?

Doma?in Op?inskog takmi?enja bila je JU Mje?ovita srednja ?kola ?ivinice, a ekipa na?e ?kole osvojila je prvo mjesto i plasman na kantonalno takmi?enje.

3.Op?insko takmi?enje iz Prve pomo?i

Ekipa na?e ?kole osvojila je drugo mjesto.

4.Kantonalno takmi?enje iz matematike

Na Kantonalnom takmi?enju iz matematike u?estvovalo je 15 u?enika na?e ?kole, a postignuti su sljede?i rezultati:

-Halil?evi? Samir  IV1-prvo mjesto

-Muratovi? Amra IV2-?etvrto mjesto

U?enici su se plasirali na Federalno takmi?enje iz matematike.

5.Kantonalno takmi?enje iz njema?kog  jezika

Na Kantonalnom takmi?enju iz njema?kog jezika odr?anom 22.3.2014. godine u JU Ekonomsko-trgovinska ?kola Tuzla u?enica ?asurovi? Ajla III3 osvojila je drugo (II) mjesto.

6.Kantonalno takmi?enje iz historije

Na Kantonalnom takmi?enju iz historije odr?anom 12.4.2014.godine u

JU Gimnazija ?Me?a Selimovi?? Tuzla u?enica Naida Nuhanovi? osvojila je izvanredan rezultat:

-Nuhanovi? Naida II2-prvo mjesto 

7.Kantonalno takmi?enje iz likovne kulture

Na Kantonalnom takmi?enju iz likovne kulture u?estvovala su ?etiri u?enika, a ostvareni su sljede?i rezultati:

-Fo?i? Selma II1-drugo mjesto-crte?,

-Lakota Mubina II3-tre?e mjesto ?slikarstvo.

8.Kantonalno takmi?enje iz biologije

Na Kantonalnom takmi?enju u?estvovalo je pet  u?enika, a na Federalnom takmi?enju plasirala se u?enica:

-Ali? Nisveta IV1-oblast? Genetika sa biotehnologijom?

9.Sedam u?enika JU Gimnazija ?ivinice su uzeli u?e??e na Me?unarodnoj uli?noj trci ?Vivicitta? odr?anoj na ulicama Tuzle, 06.04.2014.godine, osvojeno drugo (II) mjesto.

10.U?enici JU Gimnazija ?ivinice ?lanovi dramske sekcije su 21.04.2014.godine u?estvovali na  13.Festivalu dramskog stvarala?tva srednjo?kolskog uzrasta Bosne i Hercegovine u Konjicu. Na navedenom Festivalu u?enici su se predstavili predstavom ?Ko je ovdje lud? u re?iji u?enice Nurki? Azre. Predstava  je nagra?ena dvjema nagradama i to:

-Nurki? Azra III1-nagrada za re?iju

-Klopi? Senad III4-nagrada za glavnog glumca.

Rezultati u?enika postignuti na takmi?enjima u ?kolskoj 2013/2014 godini

1. Op?insko takmi?enje iz engleskog jezika

Doma?in Op?inskog takmi?enja iz engleskog jezika bila je JU Mje?ovita srednja ?kola ?ivinice, a na Kantonalno takmi?enje plasiralo se devet u?enika:

- Glavini? Aida I1

- Hamzagi? Muradija I2

- Hajdarbegovi? Selma I2

- Alji? Amina II3

- Imamovi? Adnan II2

- Mahmutbegovi? Emina II3

 -?ahbegovi? Lamija III5

- Br?aninovi? Nejra III5

- ?abanovi? Arif III5

 2. Op?insko takmi?enje iz atletike

-Ibi?evi? Sead IV1 ? prvo mjesto (tr?anje na 100 m)

-Hasanovi? Alen IV2 ? drugo mjesto (kugla)

-D?ihanovi? D?enana IV1 ? tre?e mjesto (tr?anje na 100 m)

 3. Op?insko takmi?enje iz ko?arke i fudbala

- Ekipa se plasirala na kantonalno takmi?enje

 4. Op?insko takmi?enje iz Prve pomo?i

Ekipa na?e ?kole osvojila je tre?e mjesto

 5. Me?uop?insko takmi?enje iz hemije odr?ano je u Banovi?ima, a na Kantonalno takmi?enje  

   plasirala se u?enica:

Ahmetovi? Edina IV1 

______________________________________________________________________________________________ 

6. Kantonalno takmi?enje iz matematike

Na Kantonalnom takmi?enju iz matematike u?estvovalo je 9 u?enika na?e ?kole, a postignuti su sljede?i rezultati:

- Halil?evi? Samir III1 ? prvo mjesto

- Muratovi? Amra III2 ? ?etvrto mjesto

U?enici su se plasirali na Federalno takmi?enje iz matematike.

 7. Kantonalno takmi?enje iz historije

Na Kantonalnom takmi?enju iz historije odr?anom 13.4.2013. godine u JU MS Gra?evinska ?kola Tuzla postignuti su zapa?eni rezultati:

-          Nuhanovi? Naida I2 ? prvo mjesto

-          Salihovi? Amela II3 ? prvo mjesto

 8. Kantonalno takmi?enje iz informatike

Na Kantonalnom takmi?enju iz informatike u?estvovala su ?etiri u?enika, a Samir Halil?evi? III1 osvojio je peto mjesto i plasirao se na Federalno takmi?enje.

 9.  Kantonalno takmi?enje iz fizike

Kantonalno takmi?enje iz fizike odr?ano je 16.03.2013. godine u JU MS? Srebrenik. U?enik Halil?evi? Samir III1 osvojio je ?etvrto mjesto iz oblasti ?Oscilacije, talasi i elektromagnetizam?, te se plasirao na Federalno takmi?enje iz fizike.

 10. Kantonalno takmi?enje iz biologije

Na Kantonalnom takmi?enju u?estvovala su ?etiri u?enika, a na Federalno takmi?enje plasirale su se u?enice:

-?au?evi? Azra IV3, oblast ?Genetika?

-Ali? Nisveta III1, oblast ?Genetika?

_____________________________________________________________________________________________ 

 11. Federalno takmi?enje iz matematike

- Halil?evi? Samir III1 ostvario je rezultat ? peto mjesto i plasman na Dr?avno takmi?enje.

-Muratovi? Amra III2 ? osvojila je sedmo mjesto.

____________________________________________________________________________________________________ 

12. Literarni konkursi

- Bosanska medijska grupa (BMG) i Centar za mlade, obrazovanje i kreativnost (CMOK) objavili su literarni konkurs za u?enike i studente starosne dobi od 15 do 27 godina ??ta ?eli?, ?ta o?ekuje? od (novo)izabranih vlasti, ?ta o?ekuje? nakon izbora i onih koji ?e voditi tvoju lokalnu zajednicu?. Konkurs je trajao do 20.9.2012. godine, a tre?u nagradu je osvojila u?enica Alji? Amina, II3 u iznosu od 50 KM i komplet knjiga.

- Na II Internacionalnom festivalu omladinske kreativnosti ?Ljepota razli?itosti? odr?anom u Tuzli, organizator Bosanska medijska grupa, u?enica Alji? Amina II3 osvojila je 3. mjesto.

- Na III Me?unarodnom festivalu poezije i kratke pri?e ?Vojislav Despotov? u kategoriji srednjo?kolaca koji je odr?an u Novom Sadu 17. januara 2013. godine Alji? Amina, u?enica II3 osvojila je prvo mjesto.

- Na V Me?unarodnom festivalu poezije i kratke pri?e ?Mihal-Babinka? odr?anom 21.2.2013. godine u Novom Sadu, a ?iji organizator je biblioteka ?Stevan Sremac? u?enica Alji? Amina II3 osvojila je drugo mjesto. 

 

Zna?ajniji uspjesi na?e ?kole:

?1996- Eldar ?oki?,  Me?unarodno takmi?enje fizi?ara u Norve?koj (plasman obezbijedio kao prvak Bosne i Hercegovine 
?1998- Selvir Umihani?, Prvak Federacije Bosne i Hercegovine u Informatici na takmi?enju tehni?kog stvarala?tva mladih
?2003- Dino Sejdinovi?, Me?unarodno takmi?enje iz Matematike u Japanu (plasman obezbijedio u prva tri mjesta u Bosni i Hercegovini)
?2003- Dino Sejdinovi?, Prvak federacije Bosne i Hercegovine u Matematici
?2004- Halid Buli?, Prvak Bosne i Hercegovine u Eurokvizu?2004/2005. Lejla Jagodi??Dr?avno takmi?enje iz fizike
?1997 ? 2006 , Svake godine je Debatni klub bio na dr?avnom takmi?enju i osvajao prvih nekoliko mjesta.
?2008.?Dedi? Demir?I mjesto na Kantonalnom takmi?enju iz Njema?kog jezika (Nivo C1)
?2008??ikari? Adela?I mjesto na Kantonalnom takmi?enju iz Biologije
?2009.?Alji? Enes?I mjesto na Kantonalnom takmi?enju iz Njema?kog jezika (Nivo C1)
?2009.?Jagodi? Amira?III na Federalnom takmi?enju iz Matematike
?2010.?Deli? Merima?Debatno takmi?enje ? progla?ena najboljom debatanticom
?2011.?Halil?evi? Samir?II mjesto na Kantonalnom takmi?enju iz Matematike
?2011.??ahbegovi? Lamija?I mjesto na Kantonalnom takmi?enju iz Engleskog jezika
?2011.??abanovi? Arif?II mjesto na Kantonalnom takmi?enju iz Engleskog jezika
?2011.?D?enita Fehri?, -plasman na Federalno takmi?enje u Biologiji
?2011.--Amra Musi?, -plasman na Federalno takmi?enje u Biologiji
?2011.--Majda Osmanbegovi?-plasman na Federalno takmi?enje u Biologiji
?2011.?D?enita Fehri?, II mjesto na Kantonalnom takmi?enju iz Hemije
?2011.?Dramska sekcija, dru?tveno priznanje u Knjicu
---2013.--- Na II Internacionalnom festivalu omladinske kreativnosti ?Ljepota razli?itosti? odr?anom u Tuzli, organizator Bosanska medijska grupa, u?enica Alji? Amina II3 osvojila je 3. mjesto.
---2013.--- Na III Me?unarodnom festivalu poezije i kratke pri?e ?Vojislav Despotov? u kategoriji srednjo?kolaca koji je odr?an u Novom Sadu 17. januara 2013. godine Alji? Amina, u?enica II3 osvojila je prvo mjesto.
---2013.--- Na V Me?unarodnom festivalu poezije i kratke pri?e ?Mihal-Babinka? odr?anom 21.2.2013. godine u Novom Sadu, a ?iji organizator je biblioteka ?Stevan Sremac? u?enica Alji? Amina IIosvojila je drugo mjesto.   
?Osim ovoga ostvarivali su uspjehe  u ostalim vannastavnim aktivnostima: CIVITAS, Horsko stvaral?tvo, Dramsko stvarala?tvo, Sportska takmi?enja...

 

Li?na karta ?kole:

JU GIMNAZIJA ?IVINICE

ADRESA: Ulica Me?e Selimovi?a broj 2, ?ivinice

DIREKTOR : Vasi? Tihomir,prof.

TELEFON DIREKTOR: 035/772-612; 061/576-171

PEDAGOG : Kre?i? Mirjana, dipl.pedagog-psiholog

SEKRETAR : Selimovi? Seudin, dipl.iur.

TELEFON SEKRETARA : 035/772-612

FAX : 035/772-612

FINANSIJSKO-ADMINISTRATIVNI RADNIK : Selimovi? Zumra

ELEKTRONSKA PO?TA : [email protected]

                                                 [email protected]

WEB STRANICA: http://www.gimnazijazivinice.tk

Broj zaposlenih: 47

Nastavno osoblje: 41

Broj u?enika: 360

Mu?kih: 121

?enskih: 239

____________________________________________________________________________________

Web stranica JU Gimnazija ?ivinice

Dizajnirao i uredio: Mijo Lu?i?

Voditelj/Administrator: Mijo Lučić; Ilija Lučić, prof. inf.

Saradnici: prof. Mirjana Mi?i?, prof. Alma ?ahbegovi? i prof. Sanel Mumi?.

Web stranica je izra?ena 19.02.2010. godine.